Info kliendile

Viimistlussalong FIESTADESIGN asub Tallinnas, Kadaka tee 70C. Salongis on võimalik tutvuda kõikide toodetega, kohapeal anname toodete kohta konsultatsiooni ja aitame leida just Teile sobiva lahenduse.

Personaalse hinnapakkumise saamiseks palume võtta ühendust: meie kontaktid.

Kauba eest maksmine toimub meie poolt Teile saadetud arve alusel. Tellimus loetakse vastuvõetuks, kui vähemalt 50% tellimuse maksumusest on laekunud meie pangakontole.
Ettemaksuarvel on ära toodud nii tellitud tooted kui ka meie ettevõtte andmed ning pangarekvisiidid, kuhu saate makse sooritada.

Tellimuse täitmise tähtaeg sõltub konkreetsest tootest / tootegrupist. Tavapärane tellimuse täitmise tähtaeg on keskmiselt 1 kuni 4 nädalat.

Kauba tarne võib hilineda mõne tööpäeva logistilistel põhjustel, kuna tarnime kaupasid ka välisriikidest (tavaliselt pühade või halbade ilmastikuolude tõttu, või transpordifirma ajutise ülekoormuse tõttu).
Anname kindlasti teada, kui Teie tellimus on valmis ja komplekteeritud ning millal võite sellele järele tulla.

Kaup väljastatakse alles siis, kui kauba eest on tasutud 100%. Kaubale ise järele tulles ei lisandu saate- ja pakkimistasu.
Tellitud tooted toimetame Teile sobivasse SmartPosti või Omniva pakiautomaati üle Eesti. Samuti saame kauba toimetada kulleri, Cargobusi või muu transpordifirmaga. Transporditeenuse täpne hind sõltub saaja asukohast ja kauba kogusest.

Privaatsus: Teie isiklikke andmeid, nagu nime ja aadressi, kasutame eeskätt Teiega suhtlemisel, tellimuse täitmiseks ja tellimusega seotud küsimuste lahendamiseks.

Kui Teil on küsimusi, millele Te eelnevalt vastust ei saanud, ärge häbenege kirjutada info@fiestadesign.ee.

Ootame huviga Teie tagasisidet meie toodete ja teenuse kohta, et pakkuda veelgi paremat kaupa ja teenindust.

 • Müügi üldtingimused

  1. Üldine
   1. Käesolevad üldised müügitingimused (edaspidi: Tingimused) on aluseks kõigile OÜ AVDS Group (edaspidi Müüja) poolt müüdavate toodete ja/või teenuste (edaspidi: Kaubad) müügist tulenevatele kokkulepetele.
   2. Käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused on võimalikud ainult poolte poolt kirjalikult vormistatud vastaval kokkuleppel.
   3. Miski käesolevates Tingimustes ei ole mõeldud piirama tarbija (VõS mõistes) seaduslikke õigusi.
  2. Tellimuse kinnitus, jõustumine ja tühistamine
   1. Müüja ja Ostja vahelise suhte aluseks on Müüjapoolse pakkumuse alusel vormistatud ja Ostja poolt kinnitatud Tellimus (edaspidi: Tellimus), mille Ostja ja Müüja õiguslikult pädevad esindajad tehingu tingimuste sobimisel kinnitavad.
   2. Koos Tellimuse kinnitamisega nõustub Ostja käesolevate Tingimustega.
   3. Tellimus jõustub Ostjapoolse käsiraha (VõS §156) (edaspidi Ettemaksu) laekumisel.
   4. Ostjal on õigus Tellimusest loobuda 24h jooksul alates Tellimuse kinnitamisest/ettemaksu sooritamisest või teha sinna muudatusi, teavitades sellest Müüjat kirjalikult. Juhul kui Ostja loobub kinnitatud Tellimusest kirjeldatud viisil, kuulub Ostja poolt tasutud Ettemaks tagastamisele 5 päeva jooksul. Müüja tagastab Ettemaksu pangaülekandega Ostja poolt kirjalikult fikseeritud kontole, millest on maha arvatud pangapoolne kehtiv ülekandetasu ja Müüjale kehtestatud kaardimakse protsent (viimane ainult juhul, kui Ostja ettemaks on tasutud maksekaardiga).
   5. Jõustunud Tellimuses muudatusi teha ei saa, muudatused vormistatakse uue Tellimusena.
   6. Jõustunud Tellimuse tühistamisel Ostjale ettemaksu (VõS §157) ega lõppmaksu ei tagastata. Ostjapoolseks Tellimuse tühistamiseks loetakse muu hulgas tellitud Kaubast loobumist, Kaupade lõppsumma tasumatajätmist 21 päeva jooksul tasumise tähtajast ning Kauba mittevastuvõtmist 30 päeva jooksul alates Kauba üleandmise tähtajast. Tellimuse tühistamisega kaotab Ostja õiguse antud Kaupadele, need kuuluvad Müüjale ning Müüja võib neid taaskasutada muul otstarbel.
  3. Kauba hind ja selle tasumise tingimused
   1. Kauba hind ja selle tasumise tingimused on fikseeritud Tellimuses ning Tellimuse alusel koostatud arvel.
   2. Kaupade hinnale lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale käibemaksumäärale.
   3. Ostja kohustub Tellimuse kinnitamisel maksma Kaupade eest ettemaksu 50%.
   4. Kaupade lõppsumma, millest on maha arvatud ettemaks, tasub Ostja Kauba kättesaamisel. Juhul kui kokkulepitud Kauba üleandmis- või tasumisviisist tulenevalt see ei ole võimalik, tasub Ostja Kauba eest Kauba valmimisel.
  4. Kauba üleandmise tähtaeg
   1. Kauba üleandmise tähtaja arvestus algab Tellimuse jõustumisel (ettemaksu laekumisel Müüja panga arveldusarvele).
   2. Tähtaeg on fikseeritud Tellimuses. Juhul kui tähtaeg täpsustub või muutub, siis Müüja teatab sellest Ostja poolt näidatud kontakttelefonil või meiliaadressil.
  5. Kaupade vastuvõtmise ja ülevaatamise kohustus
   1. Ostja on Kaupade vastuvõtmisel kohustatud kontrollima Kauba koguse vastavust Tellimusele.
   2. Kaupade vastuvõtmisel on Ostja kohustatud informeerima Müüjat viivitamatult Kauba tarnimisel ilmsiks tulnud silmaga nähtavatest kõrvalekalletest.
   3. Kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt Ostjale Kaupade üleandmisel.
  6. Hoiutasu
   1. Müüjal on õigus nõuda Ostja käest Kaupade hoiustamise tasu Müüja laos aja eest, mis ületab kokkulepitud tarneaega rohkem kui kaks nädalat. Hoiutasu on fikseeritud Tellimusel.
  7. Kauba omandiõigus
   1. Kauba omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba ostuhinna täieliku tasumisega.
  8. Pretensioonide esitamine
   1. Ostjal on õigus esitada pretensioone kahe aasta jooksul alates Kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Müüja.
   2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Ostja nõuda Kauba parandamist ning parandamise võimatuse korral Kauba asendamist. Kui Kaupa on võimalik parandada, siis Ostjal asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks Müüjale ebamõistlikke kulusid.
   3. Kauba defekti ilmnemisel kohustub Ostja teavitama Müüjat probleemist, pöördudes Müüja müügiesindustesse või saates e-posti aadressil info@fiestadesign.ee ja kirjeldades, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt. Lisada tuleb Ostjapoolne Tellimus ja võimalusel fotod defektist. Vastav avaldus peab olema esitatud mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui 2 nädala jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Ostja õiguse nõuda Müüjalt tasuta Kauba parandamist või vahetamist.
   4. Müüja kohustub pretensiooni läbi vaatama ja vastama Ostjale 5 tööpäeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmisest. Ostjapoolse pretensiooni õigustatuse korral kohustub Müüja parandama või asendama Kauba oma kuludega mõistliku aja jooksul.
   5. Kaupade materjalinäidiseid ja kirjeldusi kasutatakse Kauba kvaliteedi ligikaudseks määramiseks. Individuaalsete tunnustega Kauba (nt Ostja eritellimusel valmistatu) puhul saab pretensiooni esitada vaid tehnilise teostuse kohta, kuna nimetatul puuduvad piiritletavad liigitunnused. Looduslikust materjalist valmistatud Kauba puhul arvestatakse materjalile iseloomulikku varieeruvust.
  9. Müüja ei vastuta:
   1. Ostja süül või hoolimatusel tekkinud Kauba kahjustumise eest;
   2. defektide eest, mis on tekkinud Ostjapoolse toote ebaõige paigalduse ja/või mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
   3. Kauba loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral;
   4. normist erinevate kasutustingimuste korral (niiskus, temperatuur, tuul jms.);
   5. püsivalt kohale kinnitatud materjalide (seinakatete, kleebiste, liistude, plaatmaterjalide) nähtavate vigade eest, mis oli võimalik tuvastada ja kasutusest kõrvaldada enne paigaldamist.
  10. Kauba vahetamine
   1. Ostjal on õigus vahetada valmiskujul ostetud Müüja laovarudes püsitootena olev Kaup 14 päeva jooksul alates ostu kuupäevast samaväärse Kauba vastu tingimusel, et vahetatav Kaup ei ole vigastatud ja seda ei ole kasutatud (sh paigaldatud).
   2. Ostja jaoks spetsiaalselt eritellimusel, eriprojekti ja/või –mõõtudega valmistatud Kaupa vahetada ei saa.
  11. Vääramatu jõud
   1. Müüja ei ole vastutav Tellimuse mittetäitmise eest, kui see on tingitud asjaoludest, mis ei ole Müüja poolt mõjutatavad.
  12. Muud tingimused
   1. Kõik Müüja ja Ostja vahelised erimeelsused püütakse lahendada eesti keeles läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, on pooltel õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas pöörduda tarbijakaebusi lahendavate isikute või institutsioonide poole või kohtusse.